ΚΥΝΗΓΙ

ΘΗΡΑΜΑΤΑ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
2. Λαγός ( Lepus europaeus)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
4. Αλεπού (Vulpes vulpes)
5. Πετροκούναβο (Martes foina)

ΠΟΥΛΙΑ

α)
Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
2. Φάσα (Columba palumbus)
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia)
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos)
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
10. Κότσυφας (Turdus merula)
11. Καρακάξα (Pica pica)
12. Κάργια (Corvus monedula)
13. Κουρούνα (Corvus corone)
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)
17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)
18. Φασιανός (Phasianus colchicus)

ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια-Παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope)
2. Κιρκίρι (Anas crecca)
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta)
5. Σαρσέλα (Anas querquedula)
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
9. Φαλαρίδα (Fulica atra)
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera)
11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albiforms)
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus)

 

 

© Copyright 2009 www.fisi.tv All Rights Reserved Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.