ΨΑΡΕΜΑ

Πηγή: ΥΕΝΑΝΠ - www.yen.gr

Ερασιτεχνική Αλιεία

Η ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (131 Α΄),καθώς και απο τον Καν.(ΕΚ)1967/2006. Η ερασιτεχνική - αλιευτική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από την ξηρά (άρθρο 232 Γενικός Κανονισμός Λιμένα).

Απαγορεύεται:

 • η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών εξαιρείται η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού και με λαμπτήρα χωρίς καταυγαστήρα έντασης 500 κερίων.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη.
 • η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών.
 • η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ,γρι-γρι,δραγών σκάφους,μηχανοκίνητων δραγών,απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμό διχτυών βυθού.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη.

Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.

Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:

 • με παραγάδια των οποίων ο αριθμός των αγκιστριών να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
 • με παγίδες (Κοφινέλλα - Κιούρτοι) μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.
 • με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, σαλαγγιά, χωρίς κανένα περιορισμό.

Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:

 • μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχειμεγαλύτερο βάρος
 • ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinnephelus).

’Aδειες ερασιτεχνικής αλιείας

Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 666/66 και επιπλέον, εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

 • Είναι κάτοχος ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας.
 • Υποβάλλει αίτηση, που συνοδεύεται από διπλότυπο κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου.

Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 666/66 (Α΄/160).

Υποβρύχια Ερασιτεχνική Αλιεία

Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας:

 • Κατά το μήνα Μάιο κάθε χρόνο.
 • Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
 • Από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από:
 • το σημείο όπου συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι.
 • τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
 • τα αγκυροβολημένα πλοία.
 • Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους - εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.

Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:

 • Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
 • Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στη ξηρά.
 • Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και γενικά τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία για την οποία ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων μπορεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.
 • Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του χρήση να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
 • Να χρησιμοποιούν δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
 • Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερο από εκατόν πενήντα (150) γραμμάρια.
 • Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.

Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, οποίος να φέρει σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή στην οποία αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μια ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.

Απαγορευμένες Μέθοδοι και Εργαλεία αλιείας

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Δεν επιτρέπονται οι καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα για οποιαδήποτε μορφή αλιείας (πλην Σπόγγων Οστράκων Κοραλλιών).

ΓΡΙΠΟΣ - ΓΡΙΠΑΚΙ ΚΩΛΟΒΡΕΧΤΗΣ ΜΠΡΑΓΑΝΙ

Είναι διχτυωτά συρόμενα εργαλεία, που αποτελούνται από δύο παράλληλα δίχτυα (μπάντες) τα οποία συνδέονται με δίχτυ σε σχήμα σάκου. Το εργαλείο αυτό ρίχνεται από βάρκα στη θάλασσα σε περιοχές με ομαλό βυθό, και έλκεται από την ξηρά. Η αλιεία αυτή είναι παρόμοια με εκείνη της βιντζότρατας. Η χρήση αυτών των μεθόδων έχει απαγορευτεί από το 1952 Β.Δ. 11-7-49 (Α?/171).

ΛΕΝΤΙΣΙΑ Ή ΤΣΕΤΑ

Ειδική μέθοδος αλιείας που διενεργείται με ομάδα αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν δίχτυα που κυκλώνουν συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Στη συνέχεια, κρεμούν στο βυθό με σχοινιά άσπρες πέτρες και τις κινούν προκειμένου να εκφοβίσουν τα ψάρια και να τα κατευθύνουν προς τα δίχτυα ώστε να συλληφθούν. Έχει απαγορευτεί η χρήση της από το 1959 Β.Δ 11-10-57 (Α?/222).

ΓΡΙΓΡΑΚΙ

Μικρό κυκλικό δίχτυ, παρόμοιο με τα κυκλικά δίχτυα των γρι-γρι. Έχει απαγορευτεί η χρήση του από το 1986, Π.Δ. 542/85 (Α?/191).

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΔΙΧΤΥΑ ΑΠΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑ (ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ)

Είναι ειδικός τύπος στατικών διχτυών, γνωστά ως κρυσταλιζέ, που κατασκευάζονται από νήματα μεσηνέζας (μονοφιλαμέντ). Έχει απαγορευτεί η χρήση τους από το 1978 Π.Δ. 1094/77 (Α?/356)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΣ

Απαγορεύεται η χρήση του, εκτός από την περίπτωση των γρι-γρι νύχτας κατά τη φάση της ανέλκυσης των διχτυών και της ερασιτεχνικής αλιείας με καμάκι χεριού.

ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ

Είναι δίχτυα απλάδια μεγάλου μήκους και άλτους που παρασύρονται ελεύθερα, ρίχνονται σε επιφανειακά νερά θαλασσών για την αλιεία μεγάλων πελαγικών μεταναστευτικών ψαριών (τόννος, ξιφίας). Απαγορεύεται η χρήση τους από το 1993.

ΖΑΡΓΑΝΟΔΙΧΤΟ

Είναι κυκλικό εργαλείο για την αλιεία ζαργάνας. Λειτουργεί την ημέρα όπως ένα γρι-γρι ημέρας. Το μολάρισμα γίνεται αφού εντοπιστούν τα ψάρια με τη βοήθεια σημαδούρας. Η στίγκα και η τσιμούχα είναι πιασμένα σε μια σημαδούρα. Το σκάφος μετά κάνει κυκλική κίνηση γύρω από τα ψάρια και ενώνει τη σημαδούρα, στη συνέχεια βιράρει τη στίγκα ώσπου να κλείσουν τα μολύβια και να εγκλωβιστούν τα ψάρια. Απαγορεύεται η χρήση του από το 1997, ΠΔ 320/97 (Α?/224).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΟΝΤΟΥΣ (CM)


Τον πλήρη έλεγχο θα τον βρείτε εδώ>ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

Πηγή: ΥΕΝΑΝΠ - www.yen.gr
ΣΑΡΓΟΣ 15
ΓΑΥΡΟΣ 9
ΦΑΓΚΡΙ 18
ΤΣΙΠΟΥΡΑ 20
ΚΕΦΑΛΟΣ 16
ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ & ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ 11
ΛΙΘΡΙΝΙ - ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ - ΚΕΦΑΛΑΣ 12
ΣΤΗΡΑ & ΣΦΥΡΙΔΑ& ΡΟΦΟΣ 45
ΒΛΑΧΟΣ 45
ΣΚΟΥΜΠΡΙ 18 ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ 30
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 20
ΓΛΩΣΣΑ 20
ΣΚΟΥΜΠΡΙ 18
ΛΑΥΡΑΚΙ 23
ΣΑΦΡΙΔΙ & ΚΟΛΛΙΟΣ 12
ΞΙΦΙΑΣ ( Απαγόρευση αλιείας από 1/10 - 31/1 ) 120
ΛΙΤΣΑ 14
ΚΑΜΠΑΝΑΣ ( ή ΚΑΚΑΡΕΛΟΣ ή ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ) 15
ΓΟΠΑ & ΦΡΙΣΑ 10

 

Όλες οι μέθοδοι αλίευσης πρέπει να είναι και να γίνονται με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον και σύνεση στην διαχείριση του για να μπορέσουμε να το παραδώσουμε, όσο πιο απείραχτο και αμόλυντο γίνεται, στα παιδιά μας.Είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τα αγαθά της θάλασσας και εμείς και οι μελλοντικές γενιές!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Στην Θάλασσα της πατρίδας μας βρίσκουμε τα παρακάτω είδη:

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΡΟΦΟΕΙΔΗ

EPINEPHELUS Spp .

ΣΑΡΓΟΕΙΔΗ

DIPLODUS Spp .

ΛΥΘΡΙΝΟΕΙΔΗ

PAGELLUS Spp .

 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΕΙΔΗ

MULLUS Spp.  

ΣΑΦΡΙΔΙΑ

TRACHURUS Spp .

 

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΕΣ

LOPHIUS Spp .

 

ΚΕΦΑΛΟΙ

MUGIL Spp .

 

ΑΣΤΑΚΟΕΙΔΗ

PALINURIDAE  

ΒΛΑΧΟΣ

POLYPRION AMERICANUS

ΓΑΥΡΟΣ

ENGRAULIS ENGRASIOLUS

ΓΛΩΣΣΑ

SOLEA SOLEA (VULGARIS)

ΓΟΠΑ

BOOPS BOOPS

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

DIPLODUS VULGARIS

ΚΕΦΑΛΟΣ

MUGIL CEPHALUS

ΚΟΛΙΟΣ

SCOMBER JAPONICUS

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ

MULLUS BARBATUS

ΛΑΥΡΑΚΙ

DICENTRARCHUS LABRAX

ΛΙΤΣΑ

TRACHINOTUS OVATUS

ΛΙΤΣΑ

LICHIA AMIA

 

ΛΙΤΣΑ

CAMPOGRAMMA GLAYCOS

 

ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ

PAGELLUS ERYTHRINUS

ΛΥΘΡΙΝΙ ΠΕΛΑΓΙΣΙΟ

PAGELLUS BOGARAVEO

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ

PAGELLUS ACARNE

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ

MERLUCCIUS MERLUCCIUS

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ

MULLUS SURMULLETUS

ΞΙΦΙΑΣ XIPHIAS GLADIUS

ΟΥΓΓΑΙΝΑ

DIPLODUS PUNTAZZO

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ

LOPHIUS PISCATORIUS

ΡΟΦΟΣ

EPINEPHELUS MARGINATUS

ΣΑΡΓΟΣ

DIPLODUS CERVINUS CERVINUS

ΣΑΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

DIPLODUS SARGUS SARGUS

 

ΣΑΦΡΙΔΙ

TRACHURUS TRACHURUS

ΣΚΟΥΜΠΡΙ

SCOMBER SCOMBRUS

ΣΠΑΡΟΣ

DIPLODUS ANNULARIS

ΣΤΗΡΑ

EPINEPHELUS FASCIATUS

ΣΦΥΡΙΔΑ ΑΣΠΡΟΚΗΛΙΔΩΤΗ

EPINEPHELUS AENEUS

ΣΦΥΡΙΔΑ ΓΚΡΙΖΑ

EPINEPHELUS CANINUS

ΤΟΝΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΘΦΑΛΜΟΣ

THUNNUS OBESUS

ΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ( ΚΟΙΝΟΣ )

THUNNUS THYNNUS

ΤΟΝΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΤΕΡΟΣ

THUNNUS ALBACARES

ΤΣΙΠΟΥΡΑ

SPARUS AURATA

ΦΑΓΚΡΙ ΚΟΙΝΟ

PAGRUS PAGRUS

ΦΡΙΣΣΑ

SARDINELLA AURITA

ΦΡΙΣΣΑ

SARDINELLA MADERENSIS

 

ΑΚΙΠΗΣΙΟΙ, ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ, ΟΞΥΡΥΓΧΟΙ

ACIPENSERIDAE

ΑΣΤΑΚΟΣ PALINURUS ELEPHAS
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ HOMARUS GAMMARUS
ΧΤΑΠΟΔΙ OCTOPUS VULGARIS
ΖΑΒΟΓΑΡΙΔΑ ή ΓΑΜΠΑΡΗ PENAEUS CARAMOTA
PENAEUS KERATHURUS
ΚΑΡΑΒΙΔΑ NEPHROPS NORVEGICUS

 

© Copyright 2009 www.fisi.tv All Rights Reserved Απαγορεύεται η αντιγραφή,αναδημοσίευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού από την σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.