Απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο:
α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) στους παραποτάμους τους, και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαϊου 2020.
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά.
Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν επηρεάζει τις όποιες απαγορεύσεις προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία για:
Α. Το αισθητικό δάσος των Στενών του ποταμού Νέστου
Π.Δ. 11.7.77 (ΦΕΚ 283 Δ/77) “Περί κηρύξεως των Στενών του Νέστου ως Αισθητικό Δάσος”. Απόφαση 4326/00 (ΦΕΚ 1445 Β) ΓΓ ΠΑΜΘ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αισθητικού Δάσους Στενών του Νέστου Ν. Καβάλα (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 2110/01- ΦΕΚ 607Β και 10771/13- ΦΕΚ 2512Β αποφάσεις και ισχύει).
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία απαγορεύεται η αλιεία καθ’ όλο το έτος στη συγκεκριμένη περιοχή (ποταμό Νέστο και στις πηγές που υπάρχουν).

Β. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας
ΚΥΑ 44549/17.10.08 (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.08) για τον «χαρακτηρισμό των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη».
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για επιτρεπόμενη αλιεία στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Α5, Β4 και Γ1., με τους όρους της γενικότερης ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ. Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 
ΚΥΑ 40379/01.10.09 (ΦΕΚ 445/Δ/02.10.09) για τον «χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» .
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία υπάρχει πρόβλεψη για επιτρεπόμενη αλιεία μόνο στη Ζώνη Γ4 (Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Ποταμού Νέστου). Στα όρια της Π.Ε. Ξάνθης δεν περιλαμβάνεται έκταση της συγκεκριμένης ζώνης.

Δ.Τα μισθωμένα δημόσια ιχθυοτροφεία- λιμνοθάλασσες.
Στην ΠΕ Ξάνθης έχουν μισθωθεί τα δημόσια ιχθυοτροφεία Βιστωνίδας- Λαγού, ΛάφραςΛαφρούδας και Παλαιάς Κοίτης Νέστου και στα οποία έχει την αποκλειστική αλιευτική εκμετάλλευσή τους ο αντίστοιχος μισθωτής.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.