Δακτυλιώσεις απελευθερωμένων θηραμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου σε ετήσια βάση εκτρέφει στις εγκαταστάσεις του ιδιόκτητου εκτροφείου της στην Κρήνη Πατρών μεγάλο αριθμό θηραμάτων και συγκεκριμένα, κυνηγετικούς φασιανούς, ορτύκια και ορεινές πέρδικες τα οποία διαθέτει στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της Πελοποννήσου και των Ιόνιων Νήσων ύστερα από την σχετική έκθεση εμπλουτισμού των ενδεικνυόμενων βιοτόπων που έχει εκπονήσει ο επιστημονικός της συνεργάτης και έχει εγκρίνει η Δασική υπηρεσία.

 Τα θηράματα τα οποία εξέρχονται του εκτροφείου της Ομοσπονδίας αφενός είναι υγειονομικά και γενετικά πιστοποιημένα και αφετέρου μεταφέρονται δακτυλιωμένα ή δακτυλιώνονται στους πυρήνες προσαρμογής πριν την απελευθέρωσή τους στις εγκεκριμένες περιοχές εμπλουτισμού βιοτόπων.

 Η δακτυλίωση των πτηνών συνιστά μοναδικό τρόπο για την παρακολούθηση της εξέλιξης της απελευθέρωσης και ως εκ τούτου της ενδεχόμενης επανάληψής της στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε εφόσον τα ποσοστά επιβίωσης και κάρπωσης τεκμηριώνουν την επιτυχία της.

 Η τυχόν ανεύρεση λοιπόν των εν λόγω δακτυλιδιών από τους κυνηγούς μέλη μας μέσω της θήρευσης ή ακόμα και η παρατήρηση των απελευθερωμένων πτηνών θα πρέπει να δηλώνεται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους ή στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες προκειμένου να συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της απελευθέρωσης και τον έλεγχο της καταλληλότητας των βιοτόπων.

Γ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ