Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης στο Κ. Νευροκόπι με βάση το εγκεκριμένο έργο “Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες” (Certified Environmental Actors – CEA), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία” 2014 – 2020.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, συμμετέχει στο εγκεκριμένο έργο “Πιστοποιημένοι Περιβαλλοντικά Δρώντες” (Certified Environmental Actors – CEA), στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία” 2014 – 2020.

Στο έργο συμμετέχουν και οι ακόλουθοι εταίροι:

Εταίρος Έργου 2: Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”

Εταίρος Έργου 3: Δήμος Κ. Νευροκοπίου

Εταίρος Έργου 4: Σύλλογος “EURORADAR” (Association “EURORADAR”) της Βουλγαρίας

Εταίρος Έργου 5: Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος “Sokol” (Association of Hunters and fishermen “Sokol”) της Βουλγαρίας