Κυνήγι..τρόπος ζωής


Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικούς Συλλόγους.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65829/1705 (2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του ν.δ. 86/1969 (Α ́ 7) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του
ν. 3170/2003 (Α ́ 191).
2. Την υπ’ αρ. 25234/1637/7-4-1976 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β ́ 640), τις παρ. 4, 11 παρ. 2i και 23 παρ. 4 του άρθρου 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», παρ. 2α, 3 και 4 του άρθρου 18 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 «Καταστατικό Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας».
3. Τις υπ’ αρ. 3942/2001 και 3943/2001 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α ́ 98).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (Α ́ 160).
6. Το π.δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς» (Α ́ 114).
7. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α ́ 221).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́ 119).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α ́ 122).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Το υπ’ αρ. 711/18-06-2020 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας περί «καθορισμού ετήσιας συνδρομής των κυνηγών-καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού για το έτος 2020-2021».
13. Την σχετική εισήγηση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/61368/1610/26-06-2020 της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών-μελών των
αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των εξήντα πέντε
(65) ευρώ.
2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ως ακολούθως:
α. ποσοστό 7,69 % (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και
β. ποσοστό 69,23% (ήτοι ποσό 45,00 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών-μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.
3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας.
6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των δαπανών μισθοδοσίας και απασχόλησης των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού τους.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Iουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ