Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή ανανέωσή της

Απαραίτητη πια είναι και η βεβαίωση από ψυχίατρο για την έκδοση ή ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ενώ μέχρι τώρα χρειαζόταν μόνο πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής.

Με την υπ’ αριθμ. 3009/2/177-α‘/19-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4705/23-10-2020), Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, τροποποιείται η διαδικασία αγοράς και έκδοσης Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (Α.Κ.Κ.Ο.) και πλέον απαιτείται, στην Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993, να αναφέρεται πόσα ακόμα κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναγραφόμενες, στη διάταξη της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, απαιτούνται πλέον δύο ιατρικά πιστοποιητικά:– Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου– Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο.Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε.

Η φύλαξη των όπλων και φυσιγγίων

Οι κάτοχοι περιστρόφων, ημιαυτόματων πιστολιών, όπλων σκοποβολής και όπλων για θήρα υποχρεούνται να φυλάσσουν τα όπλα αυτά και τα φυσίγγια τους στις μόνιμες κατοικίες τους ή στα γραφεία τους ή στα καταστήματά τους εντός ασφαλών ερμαρίων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά δεν θα υπερβαίνουν τις παρακάτω ποσότητες:α) Τα τρία (3) περίστροφα, ημιαυτόματα πιστόλια και όπλα σκοποβολής, ως και τα διακόσια (200) τεμάχια φυσιγγίων των όπλων αυτών.β) Τα δέκα (10) όπλα για θήρα.Υποχρεούνται επιπλέον να εγκαταστήσουν σύστημα συναγερμού:α) Οι κάτοχοι όπλων και φυσιγγίων, περισσότερων από τα αναγραφόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.β) Οι κάτοχοι των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου όπλων, εφόσον εντός της ίδιας οικίας ή γραφείου ή καταστήματος φυλάσσονται από διαφορετικούς κατόχους περισσότερα από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή όπλα και φυσίγγια.