Με την αριθ. 3009/2/174-α Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1154/Β/3-4-2020, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την 31-12-2020,  για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

Οι άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων είναι αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 3009/2/20στ’/07-01-1994 απόφασης (Β’ 41) δηλαδή τις άδειες κατοχής κυνηγετικού όπλου, για δέκα (10) έτη.

Δείτε αναλυτικά τις σχετικές διατάξεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση 3009/2/174-α – ΦΕΚ 1154/Β/3-4-2020

Παράταση ισχύος αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.


Υπουργική Απόφαση 3009/2/20-στ /1994 – ΦΕΚ 41/Β/26-1-1994 (Κωδικοποιημένη)

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων και συναφή θέματα.

Πηγή:  https://www.e-nomothesia.gr/