Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), το ν.δ. 996/1971 (άρθρο 11), το
ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), το ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 (Β΄ 1188), 294283/23-12-1997 (Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β΄ 1495) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998.
3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303), όπως ισχύει.
4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α΄ 32).
5. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 191/1974 (Α’ 350).
6. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2719/1999 (Α΄ 106).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών», καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01, 2603/03 και 1342/1992 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
10. Τον ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α΄ 153), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 6.
12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
13. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν (Α΄133).
14. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
15. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
16. Το π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης Υπουργείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α΄ 114).
17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
19. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122).
20. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 3296).
22. Την υπ’ αρ. 11989/2008 κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών» (Δ΄123).
23. Tην υπ’ αρ. 135500/2541/11-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας
στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (Β΄ 2293), την υπ’ αρ. 114658/2576/15-9-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (Β΄ 2473) με ίδιο θέμα, την υπ’ αρ. 157685/1522/21-9-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ (Β΄ 3493) και την υπ’ αρ. 173672/ 1570/17-09-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ (Β΄4142).
24. Τη σχετική Μελέτη – Πρόταση για την άσκηση της θήρας σε ορισμένες ζώνες, που χρηματοδοτήθηκε από
την ΕΤΑΝΑΜ, στα πλαίσια του INTEREG, που παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 από τον βιολόγο Φ. Περγαντή.
25. Τη μελέτη με τίτλο «αποτελέσματα του προγράμματος φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών στην Ελλάδα – Η περίπτωση του Αμβρακικού Κόλπου, περίοδος 2006-2010 χωρική και χρονική ανάλυση», Σεπτέμβριος 2011, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των οργανισμών ΟΜΡΟ, IMRCF και Α.Π.Θ.
26. Τις εισηγήσεις για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές του Υγροτόπου
του Αμβρακικού, όπως κατατέθηκαν σε ειδική ημερίδα με τίτλο «Η κυνηγετική δραστηριότητα στα πλαίσια της
Διαχείρισης και Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου» που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα στις 27/6/2012 στην
οποία εκφράστηκαν και καταγράφηκαν οι σχετικές με το θέμα απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ,
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, του Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού Κόλπου, Πανεπιστημιακών και Tεχνολογικών Eκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικολογικών οργανώσεων
και λοιπών φορέων.
27. Τo υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77123/1987/06-08-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δ.Π. του
ΥΠΕΝ για τη διαβίβαση προτάσεων σχετικά με το θέμα.
28. Το υπ’ αρ. 104746/31-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα των
Διευθύνσεων Δασών Πρέβεζας (αρ. πρωτ.102984/20-08-2020) και Άρτας (αρ. πρωτ. 103261/26-08-2020) .
29. Το υπ’ αρ. 20/119/25-8-2020 έγγραφο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με το οποίο ζητείται η
πλήρης απαγόρευση της θήρας στη Ζώνη Α΄ του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
30. Τα υπ’ αρ. 884/5-08-2020 έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, με το οποίο
προτείνονται ειδικές ρυθμίσεις της θηρευτικής δραστηριότητας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού στις
οποίες να προβλέπεται η απαγόρευση της θήρας στις Ζώνες Προστασίας Α και Α1 όλων των θηραμάτων, με
εξαίρεση τις περιοχές Β, Γι, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 και Γ6 που καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. 135500/2541/11-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (Β’ 2293).
31. Το υπ’ αρ. 380/17-08-2020 έγγραφο της Ε΄ Κ.Ο.Η. με το οποίο απεστάλησαν απόψεις για την παράταση
ισχύος της υπ’ αρ. 135500/2541/11-9-2013 απόφασης του ΥΠΕΝ και την προσθήκη μιας ακόμα περιοχής στις
εξαιρούμενες από την απαγόρευση θήρας περιοχές του Αμβρακικού Κόλπου.
32. Το υπ’ αρ. 118535/813/03.09.2020 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου.
33. Τη δυνατότητα συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωση των μέτρων θηροφύλαξης και
παρακολούθησης της θηρευτικής δραστηριότητας, καθώς και τη δυνατότητα ενίσχυσης του εξοπλισμού και
των μέσων των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων και των δασικών υπαλλήλων των
Δασικών Υπηρεσιών.
34. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 -2021» (Β΄ 3053).
35. Την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» (Β΄ 4190).
36. Τη σχετική πρόταση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ, η οποία έλαβε υπόψη τις προτάσεις
που κατατέθηκαν και προτείνει την απαγόρευση της θήρας στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων
Αμβρακικού, με εξαίρεση τις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 που καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. 135500/2541/
11-9-2013 α

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021, τη χρονική διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 135500/2541/1-9-2013 (Β΄ 2293) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στο πλαίσιο της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού – Λευκάδας, θα μεριμνήσουν
για την υλοποίηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο Τοπικό σχέδιο Δράσης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού»
Επιπλέον, οι ανωτέρω φορείς, σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε΄ Κ.Ο.Η και Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε.) θα μεριμνήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:
1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας
των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και λήψη τοπικών μέτρων
ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.
2. Για τον έλεγχο των χωρικών απαγορεύσεων στον πυρήνα του Ε.Π.Υ.Α (Βάλτος της Ροδιάς και μεγάλες λιμνοθάλασσες).
3. Για τη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για τους σκοπούς των ελέγχων.
4. Για την αξιοποίηση πλωτών και λοιπών μέσων, τη λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.
5. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης στο Εθνικό Πάρκο.
6. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας
(σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).
7. Για την πραγματοποίηση συστηματικών ελέγχων από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών
εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
8. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας
σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.
Μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 και μέχρι την 31η Μαΐου 2021, θα αξιολογηθούν τα
αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης, σε συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
και φορέων και ιδίως η λήψη και η αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων, που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, καθώς και οι προβλέψεις του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης» για την προστασία προστατευόμενων και
μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», που εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4190).
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

kaliakouda