Ανανεώθηκε η ισχύς της υπ. αριθ. 86712/23-06-2017 (ΦΕΚ. 2319 τ.Β’/07-07-2017) Απόφαση Συντονιστή Α.∆.Η.∆.Μ. “Ανανέωση Απαγόρευσης θήρας όλων των θηραµάτων, για τρία ακόµη έτη, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων (42.000 στρ.), που περιλαµβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) “ΚΟΥΡΙ” περιφέρειας ∆ήµου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης”, και απαγορεύτηκε το κυνήγι όλων των θηραµάτων για τρία (3) χρόνια, ήτοι για τις κυνηγετικές περιόδους 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024, σε έκταση σαράντα δύο χιλιάδων στρεµµάτων (42.000,00 στρ.), που περιλαµβάνει τα όρια του πρώην Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) “ΚΟΥΡΙ” του ∆ήµου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης η οποία απεικονίζεται στο συνηµµένο χάρτη και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:

Αρχίζουν από το άκρο της πόλεως Κοζάνης, ακολουθεί το δηµόσιο δρόµο προς Σέρβια µέχρι κτήµατος Τσελίκα, από εκεί ακολουθεί το ρέµα άκρο του δάσους Πετρανών όπου υπάρχει και παράλληλο µονοπάτι και φθάνει στην Τ.Κ Πτελέας, από εκεί µε κατεύθυνση προς βορρά ακολουθεί τον αγροτικό δρόµο Πτελέας – ∆ρεπάνου µέχρι να συναντήσει το δηµόσιο δρόµο προς Κοζάνη µέχρι παρακαµπτηρίου προς Πτολεµαΐδα, από εκεί στην Τ.Κ. Κοίλων. Από Κοίλα ακολουθεί τον επαρχιακό δρόµο προς Ν. Νικόπολη, στην συνέχεια αγροτικό δρόµο προς Βατερό µέχρι συναντήσεως ∆ηµοσίου ∆ρόµου Κοζάνης – Καστοριάς και από εκεί ακολουθεί το δηµόσιο δρόµο Βατερού – Κοζάνης µέχρι το σηµείο από όπου άρχισε, ήτοι άκρο πόλεως Κοζάνης.

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προστασία και η ανάπτυξη του θηραµατικού πλούτου και εν γένει της πανίδας της περιοχής. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η τήρησή της ανατίθεται στους ∆ασικούς Υπαλλήλους, ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνοµία και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.