Αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικών συνεργείων, για την κατ΄ εξαίρεση ελεγχόμενη δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων στο σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λίμνης, από κυνηγούς μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων Λίμνης, Μαντουδίου και Ψαχνών αποτελούμενα από τους κάτωθι:

1) ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ
2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ.Σ. ΛΙΜΝΗΣ
3) ΚΟΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Κ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ
4) ΡΑΠΤΗ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
5) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Δ. ΑΓΓΕΛΗ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
6) ΚΑΡΑΜΑΝΟ Β. ΙΩΑΝΝΗ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
7) ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
8) ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
9) ΔΡΟΓΩΣΗ Α. ΓΕΩΡΓΙΟ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
10) ΚΑΤΣΙΚΑ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
11) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
12) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Κ.Σ.ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
13) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ.Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Τα συνεργεία θα λειτουργήσουν μετά από άμεση αξιολόγηση της ανάγκης προστασίας της αγροτικής -κτηνοτροφικής παραγωγής και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2020.
Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων µη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και µόνο µε το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινές γεωργικές περιοχές.

Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Λίμνης σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς – Ελλάδας.
Η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται µε την υποχρεωτική παρουσία δύο δασικών υπαλλήλων, μεταξύ των Χαρτσά Θεοδόσιο-Δασολόγο, Τσέκου Σεραφίνα -Δασοπόνο, Ντάλλα Δημήτριο-Δασοφύλακα, Πασχαλίδη Βασίλειο-Δασοφύλακα, Μάρκου Παναγιώτη -Δασοφύλακα, Γερογιάννη Αθανάσιο-Δασοφύλακα, οι οποίοι θα ορίζονται εκ περιτροπής ως υπεύθυνοι των συνεργείων και επικουρικά θα συμμετέχει ένας εκ των Παπατσούλη Δημήτριο και Αργυρόπαις Δημήτριο – ιδιωτικών φυλάκων θήρας της Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε..
Tα προγράμματα δίωξης θα διενεργούνται τις εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια ωραρίου όπως ισχύει την κυνηγετική περίοδο και κυρίως σε πεδινές και ηµιορειvές γεωργικές περιοχές, όπου παρατηρούνται ηµίαιµοι µη δεσποζόµεvοι χοίροι και αγριόχοιροι.
Εφόσον υπάρχει ειδική επιστημονική-τεχνική αιτιολόγηση, η οποία θα κοινοποιείται στη Δ/νση Δασών Εύβοιας, προγράμματα δίωξης µπορoύν να υλοποιηθούν και εντός καταφυγίων Άγριας Ζωής µε συγκεκριμένο στόχο (θηρεύσιμα άτομα, ημερομηνίες).
Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρπακτικών πτηνών, κατά τηv περίοδο της φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών.
Για την αποφυγή ατυχημάτων το Δασαρχείο Λίμνης είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί τη δραστηριότητα των συνεργείων µε κάθε πρόσφορο µέσο (ανακοινώσεις στον έντυπο τύπο και στα γραφεία των τοπικών κοινοτήτων, ραδιόφωνο κ.λ.π.) και να ζητά την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμος, Φορέας διαχείρισης, αγροτικές ενώσεις, κυvηγετικές οργανώσεις κ.λ.π.) µε σκοπό την λήψη μέτρων επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν τα συνεργεία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
Επιτρέπεται  η χρήση κυνηγετικών όπλων από τα µέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν καθώς και η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών. Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων δίωξης, οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν σε αυτά, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων η οποία δύναται να αποτελεί και δαπάνη των Κυνηγετικών Συλλόγων (Κ.Σ.Λίμνης, Κ.Σ. Μαντουδίου ή Ψαχνών), να  φορούν ένδυµα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική γωνία.
Στο πλαίσιο της παρούσας επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευομένων ατόμων µη δεσποζόμενων ημίαιμων ή αγριόχοιρων. Ποσοστό μέχρι 20% του βάρους του κρέατος θα μπορεί να διατίθεται δωρεάν, μετά από τον απαιτούμενο κτηνιατρικό έλεγχο σε κοινωνικά παντοπωλεία και ευαγή ιδρύματα µε µέριµνα του Δασαρχείου Λίμνης στηv περιοχή ευθύvης του.

Απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε ηµίαιµους χοίρους ή αγριόχοιρους στον αστικό, ημιαστικό περιαστικό ιστό και στις περιοχές που συγκροτήθηκε και δρα το συνεργείο δίωξης