Διαβάστε παρακάτω τις διατάξεις του Νόμου 4678/2020 για τα όπλα.

Νόμος 4678/2020 – ΦΕΚ 70/Α/20-3-2020

Νόμος 4678/2020 : Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α’ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4678/2020

ΦΕΚ 70/Α/20-3-2020

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 2168/1993 (Α΄ 147) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2168/1993

1. Οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α. «όπλο»: κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.

 Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση και ιδιαίτερα:

αα. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

αβ. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.

αγ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουντσάκου).

αδ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE), βέλη αυτών και αστυνομικές ράβδοι.

αε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.

αστ. Τυφέκια αλιείας (ψαροτούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι).

αζ. Συσκευές εκτόξευσης – προώθησης δικτύων για τη σύλληψη – ακινητοποίηση ζώων.

β. «πυροβόλο όπλο»: οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη, το οποίο εκτοξεύει, είναι σχεδιασμένο να εκτοξεύει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, με εξαίρεση όσα έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή για αλιεία με καμάκι, υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Τα πυροβόλα όπλα κατατάσσονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι.

Ένα αντικείμενο θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, αν έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή.

γ. «μέρος»: κάθε τμήμα ή τεμάχιο όπλου που είναι ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τροποποίηση του όπλου που οδηγεί σε αλλαγή κατηγορίας. Δεν θεωρούνται μέρη τα στοιχεία που δεν επιδρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση του όπλου και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

δ. «ουσιώδες συστατικό μέρος όπλου»: η κάννη, ο σκελετός (κορμός/πλαίσιο), ο υποδοχέας, συμπεριλαμβανομένων του άνω και κάτω υποδοχέα, κατά περίπτωση, ο φορέας (μηχανισμός) κλείστρου, το βυκίο, το κινητό ουραίο ή το κλείστρο. Προκειμένου περί πυροβόλων όπλων, τα ανωτέρω, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο, στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν.

ε. «εξάρτημα»: κάθε συμπληρωματικό αυτοτελές στοιχείο, το οποίο είναι τοποθετημένο εκ κατασκευής ή μπορεί να προσαρμοστεί στο όπλο και υποβοηθά τη χρήση του, χωρίς να είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του και ιδίως κάθε διάταξη σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη, ώστε να μειώνει τον θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό με όπλο (σιγαστήρας), συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και πάσης φύσεως σκοπευτικά.

στ. «πυρομαχικά»: τα πλήρη φυσίγγια ή τα ενεργά συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του καψυλλίου, του καψυλλιωμένου κάλυκα, της προωθητικής πυρίτιδας και των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα όπλο, εφόσον αυτά υπόκεινται σε αυτοτελή αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται, επίσης, τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, τα επιμέρους στοιχεία αυτών (βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου – αερίων, καθώς και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε τύπου, που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

ζ. «εκρηκτικές ύλες»: τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.

η. «εκρηκτικός μηχανισμός»: κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.

θ. «όπλο χαιρετισμού και κρότου»: όπλο που έχει κατασκευαστεί ή έχει υποστεί ειδική μετατροπή, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, για χρήσεις, όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, εφόσον συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή περί του ότι δεν δύναται να υποστεί οποιαδήποτε μετατροπή με συνήθη εργαλεία και ότι το εσωτερικό της κάννης του έχει φραχθεί με σταθερό διάφραγμα, μη δυνάμενο να αφαιρεθεί.

ι. «όπλο για θήρα»: τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστά του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ένα (1) μέτρο, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας και κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια.

ια. «φυσίγγια όπλου για θήρα»: τα φυσίγγια που πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν συγκεντρωτήρα ή βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο) από μεταλλική ύλη.

ιβ. «όπλα σκοποβολής»: τα όπλα που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, καθορίζονται τα όπλα σκοποβολής, τα οποία μπορεί να είναι και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στα σημεία 3, 4α και 4β της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, τα αδειοδοτούμενα της κατηγορίας Β΄του Παραρτήματος Ι, τα όπλα που προβλέπονται ως αγωνιστικός εξοπλισμός από τις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες Σκοποβολής, τα πυρομαχικά και η ιδιογόμωση αυτών για τη σκοποβολή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

ιγ. «απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο»: πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο προς χρήση μέσω της διαδικασίας απενεργοποίησης του Κεφαλαίου Γ΄, με την οποία εξασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπον που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου.

ιδ. «όπλο που χρησιμοποιείται για να δίνει σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία»: συσκευή, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να δέχεται και να πυροδοτεί μόνο αβολίδωτα φυσίγγια ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και η οποία δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες ή βλήματα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

Το καθεστώς αδειοδότησης των ως άνω συσκευών ρυθμίζεται με τις διατάξεις του ν. 456/1976 (Α΄ 277) «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων».

 ιε. «αεροβόλο»: όπλο που λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα, ή άλλου προωθητικού αερίου και εκτοξεύει σφαιρίδιο ή βολίδα από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

ιστ. «οπλοπώλης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία, επισκευή, τροποποίηση ή μετατροπή όπλων ή των μερών τους και/ή στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, τροποποίηση ή μετατροπή πυρομαχικών, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει εφοδιαστεί με την αντίστοιχη άδεια.

ιζ. «μεσίτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 4α, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.

ιη. «παράνομη κατασκευή»: α) η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή όπλων, μερών τους και πυρομαχικών χωρίς την άδεια του άρθρου 5 ή από μέρη που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησης,

β) η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών χωρίς σήμανση κατά τη στιγμή της κατασκευής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.

ιθ. «παράνομη διακίνηση»: η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση όπλων, μερών τους ή πυρομαχικών από ή προς την Ελληνική Επικράτεια, εντός ή μέσω αυτής, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 6, 11 και 26 ή χωρίς αυτά να φέρουν την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

κ. «ιχνηλασία»: η συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να επικουρούνται στην ανίχνευση, διερεύνηση και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης.

κα. «μουσείο»: η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό όπλα, μέρη τους ή πυρομαχικά, για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς και σκοπούς κληρονομιάς ή αναψυχής και που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ή αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).

κβ. «συλλέκτης»: ο νόμιμος κάτοχος: α) όπλων, μερών ή πυρομαχικών που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 ή β) απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων που συγκεντρώνονται και κατέχονται για σκοπούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.

κγ. «ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου»: έγγραφο, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο που καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο υποχρεούται να έχει πάντοτε στην κατοχή του το δελτίο.

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:

α. Εξομοιωτές σκοποβολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 1.

β. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα.

γ. Πυροβόλα όπλα που δεν λειτουργούν, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης. Η απλή αφαίρεση μερών του όπλου δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και στην περίπτωση αυτή τα όπλα θεωρούνται λειτουργικά.

δ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και κάθε είδους εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.

ε. Όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

3. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε:

α. «αυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.

β. «ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του, αλλά κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, βάλλει μόνο μία φορά.

γ. «επαναληπτικό πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.

δ. «πυροβόλο όπλο μιας βολής ανά κάννη»: το πυροβόλο όπλο, το οποίο από την κατασκευή του δεν φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση και όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο περισσότερα από ένα (1) φυσίγγια ανά κάννη.

ε. «βραχύ πυροβόλο όπλο»: το πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) εκατοστά ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) εκατοστά με λεία ή ραβδωτή κάννη.

στ. «μακρύκαννο πυροβόλο όπλο»: κάθε πυροβόλο όπλο εκτός από τα βραχέα με λεία ή ραβδωτή κάννη.

4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:

α. Πυροβόλα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.

β. Αγχέμαχα όπλα που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Συσκευές ειδικού τύπου και ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν κατασκευασθεί για τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη.

δ. Αντικείμενα, τα οποία δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένα πρόσωπο θεωρείται κάτοικος της χώρας που δηλώνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται σε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που αναφέρει την κατοικία του και το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές ή σε οπλοπώλη ή σε μεσίτη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής του όπλου.

6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τις δημόσιες αρχές. Δεν εφαρμόζονται επίσης στις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4028/2011 (Α΄ 242).».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, τα παρελκόμενά τους και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρμογές.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:

α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, αεροβόλων, όπλων για θήρα, καθώς και μερών και φυσιγγίων όλων των ανωτέρω. Προκειμένου περί μερών όπλων για θήρα και αεροβόλων, άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των ουσιωδών συστατικών μερών τους. Για την εισαγωγή γεμιστήρων των ως άνω όπλων από εμπόρους δεν απαιτείται άδεια.

β. Εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων. Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και διαθέσεως αυτού.

γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών.

δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.

ε. Όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής, συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικών διοπτρών από εμπόρους, ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής, καθώς και μέλη αυτών. Για την εισαγωγή από εμπόρους συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικών διόπτρων και γεμιστήρων, με την επιφύλαξη αυτών που προορίζονται για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή για επαναληπτικά όπλα, χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων ή των δέκα (10) φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, δεν απαιτείται άδεια.

στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών.

ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού αυτών ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

η. Όπλων και λοιπών αντικειμένων, εξαιρουμένου του αναφερόμενου στην παράγραφο 4α υλικού, που προορίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις εμπορικού σκοπού. Τα είδη αυτά τίθενται υπό το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εισαγωγής τους, καθώς και οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των ως άνω εκθέσεων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

θ. Όπλων και συσκευών ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων, προκειμένου να εφοδιάζονται με αυτά οι κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες, το επιστημονικό προσωπικό των αντίστοιχων θεματικών εργαστηρίων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες που υλοποιούν εγκεκριμένα δασικά ή κτηνιατρικά προγράμματα για τον έλεγχο των πληθυσμών ζώων ή τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές, ύστερα από πρόταση του, κατά περίπτωση αρμόδιου, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εισαγωγή για τους ίδιους φορείς και για τους ίδιους σκοπούς μερών και εφοδίων βολής των ανωτέρω αντικειμένων.

ι. Όπλων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων.

ιβ. Πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, μερών και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας ή για να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά, ως δείγματα από εμπόρους όπλων, καθώς και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

ιγ. Των ειδών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που προορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εκδίδεται, κατόπιν αιτήματός της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε αεροδρόμια στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υ.Π.Α., η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

ιδ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών από εμπόρους. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολίων χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται και από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.

ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων από εμπόρους, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες.

ιστ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης δημόσιας αρχής επαλήθευσης κράτους – μέλους ή δημόσιας αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας.

Όταν τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας, μη αναγνωρισμένης από την Ε.Ε., αυτά, αμέσως μετά την εισαγωγή τους και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους από το τελωνείο εισόδου, μεταφέρονται, με την ίδια άδεια, σε Ελληνική Αρχή επαλήθευσης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα για χρήση, να λάβουν την προβλεπόμενη σήμανση και να εκδοθεί πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Η αρχή επαλήθευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παραλαβή των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων.

Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργοποίησης, αποστέλλει τα πυροβόλα όπλα σε οντότητα απενεργοποίησης στην Ελληνική Επικράτεια, επιλογής του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να καταστούν οριστικά ακατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επαλήθευσης της απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων.

Αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες του δεύτερου και τέταρτου εδαφίου, τα πυροβόλα όπλα επανεξάγονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εισαγωγή και επανεξαγωγή των ως άνω πυροβόλων όπλων, με αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού.

2. Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από έγγραφο της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:».

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών ή ακίνδυνων γομώσεων, αποκλειστικά και μόνον για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 η φράση, «καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής» απαλείφεται.

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 περιπτώσεις γ΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ια΄, ιε΄ και ιστ΄, 3 και 10Α του παρόντος άρθρου, στην παράγραφο 1 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση αγ΄ του άρθρου 1, καθώς και σιγαστήρες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300) ευρώ.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 4α του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αεροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και φυσιγγίων αυτών, επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή – εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) – του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην των περιπτώσεων α΄, υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄, ια΄ και ιε΄ και στην παράγραφο 2, πλην των περιπτώσεων β΄ και γ΄ του άρθρου 1 επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν θαλάσσια μέσα, τα οποία μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 είδη, καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς όμως τα είδη αυτά να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται και να εναποτίθενται σε Ελληνικό Έδαφος.

β. Όταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με θαλάσσια μέσα, τα οποία διέρχονται από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά νόμιμα, χωρίς να καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Όταν τα ως άνω θαλάσσια μέσα μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των παράκτιων περιοχών της Χώρας, οι πλοίαρχοι των μέσων αυτών υποχρεούνται επιπλέον να αναγγείλουν τη διέλευση στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν την είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία νοούνται ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των οποίων είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές της Χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην αναγγελία του πλοιάρχου αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης της παραγράφου 3. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. δύνανται να υποδείξουν στον πλοίαρχο να ακολουθήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο ή να ζητήσουν τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφόσον κρίνουν ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.

Οι πλοίαρχοι των θαλάσσιων μέσων των περιπτώσεων α΄ και β΄ υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση διαμετακόμισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται με τις διατάξεις της απόφασης της παραγράφου 3.

γ. Όταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ της περίπτωσης α΄ και στις περιπτώσεις ια΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η ποσότητα αυτών, ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αστυνομικές και λιμενικές αρχές.».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4α του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Αγοράζουν, πωλούν, προμηθεύουν ή διακανονίζουν τα της μεταφοράς τέτοιων αντικειμένων που βρίσκονται στη νομή τους, από μία τρίτη χώρα προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4α του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης, διαμεσολάβηση – μεσιτεία θεωρείται κάθε διαπραγμάτευση, μεταφορά, αγορά, πώληση, προμήθεια ή διακανονισμός, όταν τα παραπάνω αντικείμενα μεταφέρονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από ένα κράτος – μέλος προς άλλο, από κράτος – μέλος προς τρίτη χώρα ή από τρίτη χώρα προς κράτος – μέλος.».

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι.».

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, η΄, θ΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, μερών και πυρομαχικών αυτών.».

«β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών και πυρομαχικών αυτών, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής.».

«γ. Όπλων για θήρα, μερών και φυσιγγίων αυτών, καθώς και πυρίτιδας, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου.».

«στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών.».

«η. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.».

«θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.».

«ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, καθώς και πυροβόλων όπλων που δεν λειτουργούν λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης.».

«ιβ. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.».

«ιγ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών όλων των ανωτέρω, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι, όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, όπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, όπλων για θήρα και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

β. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

γ. Σκοπευτικών διοπτρών τύπου ερυθράς κουκίδας (red dot) μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου σκοποβολής ή εν ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για τους κατόχους αεροβόλων όπλων σκοποβολής, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

ε. Τυφεκίων αλιείας μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

στ. Μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων μόνο σε άτομα που έχουν άδεια εμπορίας ή την άδεια του άρθρου 5, προκειμένου να επισκευαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέρη αυτών ως ανταλλακτικά.

ζ. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.

η. Φυσιγγίων όπλων για θήρα, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων κυνηγίου μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για θήρα ή άδεια θήρας, καθώς και φυσιγγίων όπλων για σκοποβολή, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλλίων σκοποβολής μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για σκοποβολή και σε ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

θ. Των αναφερόμενων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση της ίδιας παραγράφου.».

5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Των παραγράφων 3 περιπτώσεις δ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και 5 περιπτώσεις β΄ έως θ΄, με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.».

Άρθρο 5

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η κατοχή:

α. Πιστολίων, περιστρόφων της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, καθώς και των ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.

β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.

γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.

δ. Όπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

ε. Όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε σχετικό θέμα, καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

στ. Πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατοχής των ως άνω ειδών καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγραφος 2 περιπτώσεις θ΄ και ι΄ όπλων και συσκευών.

η. Βαλλιστρίδων και βελών, προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για τοξοβολία.

θ. Όπλων, ανενεργών φυσιγγίων αυτών ως και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

ι. Των ειδικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο σκοπό.

ια. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις/αθλητικοί αγώνες και εκπαίδευση. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολίων χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η κατοχή επιτρέπεται μόνο από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.

ιβ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για σκοπούς συλλογής, ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή:

α. Αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο και το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 μπορεί να θεσπίζονται περαιτέρω περιορισμοί στην κατοχή αεροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής.

β. Σκοπευτικών διοπτρών.

γ. Συσκευών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.».

3. Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών και απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται:».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.».

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ τιμωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις β΄, θ΄, ι΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και παράγραφος 2 περίπτωση δ΄ ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους.

β. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 περίπτωση η΄, 3 περιπτώση α΄, 4 και 6.

γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προηγούμενων περιπτώσεων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.

δ. Οι κάτοχοι όπλων της παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και ε΄ και της παραγράφου 3 περίπτωση β΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3009/2/84-δ΄ από 27.7.2004 υπουργικής απόφασης, που δεν έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια κατοχής, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη αν με δική τους θέληση και πριν εξετασθούν με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή των όπλων αυτών από την αρχή, υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι κάτοχοι υποχρεούται να καταβάλλουν, για την έκδοση της άδειας κατοχής, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά.».

Άρθρο 6

Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του ν. 2168/1993

1. Ο τίτλος του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατοχή όπλων για θήρα».

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ο κάτοχος όπλου για θήρα δεν υπέχει ποινική ευθύνη, αν με δική του θέληση, πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή όπλου για θήρα από την αρχή και εφόσον δεν επιθυμεί τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας κατοχής, παραδώσει το κατεχόμενο όπλο, μαζί με την άδεια κατοχής αυτού, εφόσον υπάρχει τέτοια».

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Απαγορεύεται η διενέργεια σκοποβολής από επιβαίνοντες των εν λόγω πλοίων, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων».

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2168/1993

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, στην τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4.α. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας οπλοφορίας για τους υπηρετούντες σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών – μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, καθώς και για τους υπηρετούντες σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς της Ε.Ε., οι οποίοι αποστέλλονται, με σχετική πιστοποίηση, στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις Ελληνικές Αρχές ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εφόσον ο οπλισμός που θα φέρουν κατέχεται από αυτούς νόμιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσής τους. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο φερόμενος οπλισμός, γνωστοποιούνται στο εθνικό σημείο επαφής με τον αρμόδιο για τη διεξαγωγή των ως άνω επιχειρήσεων οργανισμό της Ε.Ε., πριν την άφιξη των συμμετεχόντων στην Ελληνική Επικράτεια.».

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4, 4α και 5 άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 περίπτωση β΄, πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία προσώπων είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι ή άλλα πυροβόλα όπλα του Παραρτήματος Ι, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.».

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από τον χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων».

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους χώρους αυτούς, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων».

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στην επόμενη περίπτωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον εξακοσίων (600) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται τα κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.

β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και ιε΄ και περίπτωση 2 συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.».

Άρθρο 8

Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 16 του ν. 2168/1993

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, χωρίς άδεια των αρμόδιων αρχών, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά όπλων και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 σε χώρο που έχει οριστεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, γίνεται με μέριμνα του φυσικού ή νομικού προσώπου που τα έχει στην κατοχή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλλίων κυνηγιού και διοπτρών μεταξύ εμπόρων, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, περίπτωση α΄, υποπεριπτώσεις αα΄ έως αζ΄ και 2, περίπτωση β΄ και γ΄ του άρθρου 1. Όταν, όμως, η μεταφορά τους πραγματοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται σε προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει της οποίας τα κατέχουν νόμιμα, στην οποία αναφέρονται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των μεταφερόμενων ειδών, οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων, ή ότι φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό ασφάλισης στο τμήμα σκανδάλης/σκανδαλών – υποφυλακτήρα, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ειδών φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά τον χρόνο παραμονής τους στην έκθεση. Η μεταφορά πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που προορίζονται.».

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν. 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Κάθε αστυνομική, στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενική, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή που κατάσχει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, κατά τις παραγράφους 1 και 2, υποχρεούται να ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την υπηρεσία του άρθρου 28, η οποία επικαιροποιεί αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και έχουν εγγραφεί στο υλικό της, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους. Η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και έχουν εγγραφεί στο υλικό του, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

Άρθρο 9

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2168/1993

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία κατοχή, μεταφορά και χρήση:

α. Όπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς και των ίδιων των βλημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και των βλημάτων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διενέργειας δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της απόφασης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

δ. Αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου, όπλου οποιουδήποτε τύπου, με γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών ουσιών.».

2. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Α. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν φέρει τη σήμανση της παραγράφου 3Α του άρθρου 5. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, η μεταφορά σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., η εμπορία, η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και η κατοχή πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους αυτού που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.»

3. Μετά την παράγραφο 1Α του άρθρου 17 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:

«1.Β. Απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν φέρει τη σήμανση της αρχής επαλήθευσης του κράτους – μέλους, όπου απενεργοποιήθηκε και δεν συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή, μεταφορά σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., εμπορία, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο και κατοχή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου που δεν έχει καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.».

Άρθρο 10

Τροποποίηση των άρθρων 18 και 20 του ν. 2168/1993

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των οπλών και λοιπών αντικειμένων, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη ή τα οποία έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση συνδρομής των κωλυμάτων των παραγράφων 2, 3 και 4 ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί».

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τα είδη της παρούσας περίπτωσης, καθώς και της περίπτωσης β΄ ο έλεγχος δύναται να διενεργείται και από οργανισμό πιστοποιημένο από την Ε.Ε.. Για τις ανάγκες του ελέγχου χορηγείται προσωρινή άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κ.λπ., ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, μεταφοράς ή εξαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από τον οργανισμό όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος, καθώς και μεταφοράς ή επανεισαγωγής όσων εξ αυτών δεν καταστράφηκαν. Ο απαιτούμενος κάθε φορά χρόνος ισχύος της άδειας, καθορίζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσής της, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2017/853

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/477/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ

Άρθρο 11

Σήμανση πυροβόλων όπλων

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση α΄ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Μετά την υποπαράγραφο 10Α του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 προστίθεται υποπαράγραφος 10Β ως εξής:

«10.Β. Πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, λαμβάνουν αμέσως μετά την εισαγωγή τους και πριν την τοποθέτησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3Α του άρθρου 5. Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Η υποχρέωση σήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, καταλαμβάνει και τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη τους που ανήκουν στα κρατικά αποθέματα, πριν αυτά διατεθούν, με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά, προκειμένου να κατέχονται μόνιμα από πολίτες. Σε αυτήν την περίπτωση η σήμανση πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση του φορέα που πραγματοποιεί τη διάθεση.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη σήμανση των ανωτέρω ειδών, η αρμόδια αρχή που θα την πραγματοποιεί, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β, καθώς και όποιος παραβαίνει την υποχρέωση της υποπαραγράφου 10Β σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο 3Α του άρθρου 5 του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.».

3. Η υποπαράγραφος 3Α του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών τους επιτρέπεται εφόσον φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, στην οποία περιλαμβάνονται η επωνυμία του κατασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής, εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ως άνω δεν αποκλείουν την προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή.

Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ουσιώδες συστατικό μέρος του πυροβόλου όπλου. Όταν ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε σημαίνεται τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό.

Απαγορεύεται η φθορά, αλλοίωση ή παραποίηση της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του.».

Άρθρο 12

Ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β΄, 12, 13 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή επισκευάζονται, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη. Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 είδη, καθώς και όσοι ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης – μεσιτείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4α, υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταγράφουν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα όπλα, μέρη, εξαρτήματα και πυρομαχικά, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη. Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε μεταφορές όπλων κατόπιν πώλησης μέσω σύμβασης από απόσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191).

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη άδεια και προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, ένα ή περισσότερα όπλα από αυτά που επιτρέπεται να κατέχονται ή να φέρονται στην Ελληνική Επικράτεια για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, προσκομίζοντας ιδίως πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου ή σκοποβολής στο κράτος – μέλος προορισμού.

5. Το άρθρο 28 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, με ηλεκτρονικά μέσα, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος – μέλος προορισμού της μεταφοράς και στα κράτη – μέλη διαμετακόμισης, εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνει τέτοια.

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 25 και 26 ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη – μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.

3. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν, με ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών – μελών πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος – μέλος και πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών κατοχής και οπλοφορίας για λόγους ασφαλείας ή λόγους που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

 4. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την υπηρεσία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στην ως άνω Υπηρεσία τηρείται αρχείο οπλοπωλών, στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που διαθέτουν τις άδειες των άρθρων 5 και 6, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων, στο οποίο καταγράφονται και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να ιχνηλατηθούν και να εντοπιστούν τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μεταξύ των οποίων:

α) ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, πληροφορίες οι οποίες λειτουργούν ως το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε πυροβόλου όπλου

β) ο αριθμός σειράς ή η μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου

γ) το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες

δ) τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

5. Στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της προηγούμενης παραγράφου έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια κατά τον νόμο αρχή. Μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, το ως άνω αρχείο και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσβάσιμα:

α) για περίοδο δέκα (10) ετών από τις αρμόδιες αρχές για τις τελωνειακές διαδικασίες και

β) για περίοδο τριάντα (30) ετών από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων.

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της παραγράφου 4, διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου των τριάντα (30) ετών, μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε αρχή που είναι αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ή σε άλλες αρχές αρμόδιες για συναφείς σκοπούς. Για τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).».

Άρθρο 13

Απόκτηση και κατοχή γεμιστήρων και πυρομαχικών

(Άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993, ως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος, προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:

«ι. Γεμιστήρων μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Των παραγράφων 1, 2, 3 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιγ΄ και 5 περιπτώσεις α΄ και ι΄ με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.».

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 6Α ως εξής: «6Α. Οι αρμόδιες αρχές ανακαλούν άδειες κατοχής και οπλοφορίας για πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Β΄ του Παραρτήματος Ι, εάν το πρόσωπο στο οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια βρεθεί να έχει στην κατοχή του γεμιστήρα που μπορεί να προσαρμοστεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή σε επαναληπτικά πυροβόλα όπλα, ο οποίος είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων.

4. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι μεσίτες, οι κατασκευαστές και οι έμποροι μπορούν να αρνούνται να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων ή συστατικών μερών τους, την οποία ευλόγως θεωρούν ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της. Τα ως άνω πρόσωπα αναφέρουν οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.».

Άρθρο 14

Παραρτήματα

(Άρθρο 1 παράγραφος 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

Μετά το άρθρο 28 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 28Α ως εξής:

«Άρθρο 28Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

Άρθρο 15

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται για την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, που λαμβάνει χώρα μετά την 8η Απριλίου 2016.

 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και για τα πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν ήδη απενεργοποιηθεί και έχει εκδοθεί άδεια κατοχής τους, πριν την 8η Απριλίου 2016, σε περίπτωση πώλησης, δωρεάν μεταβίβασης, ανταλλαγής ή μεταφοράς τους σε άλλο κράτος – μέλος.

Άρθρο 16

Αρχή Επαλήθευσης και Οντότητες Απενεργοποίησης

1. Το 301 Εργοστάσιο Βάσης (301 ΕΒ) και η Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΔΝΟ/ΝΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ορίζονται ως οι αρμόδιες δημόσιες αρχές για να επαληθεύουν και να πιστοποιούν ότι η απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων διενεργήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 (αρχές επαλήθευσης), με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Ως σύμβολα των ως άνω αρχών επαλήθευσης ορίζονται το σύμβολο «ΗΑ» για το 301 ΕΒ και το σύμβολο «ΗΝ» για τη ΔΝΟ/ΝΣ, τα οποία αποτελούν το στοιχείο 3 του υποδείγματος σήμανσης των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων του Παραρτήματος ΙΙ του ανωτέρω Εκτελεστικού Κανονισμού.

2. Τα εργαστήρια επισκευής πυροβόλων όπλων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, ορίζονται ως αρμόδιες οντότητες για να απενεργοποιούν τα πυροβόλα όπλα, προκειμένου να καταστούν οριστικά ακατάλληλα για χρήση (οντότητες απενεργοποίησης), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403.

3. Όταν η αρχή επαλήθευσης λειτουργεί ταυτόχρονα και ως οντότητα απενεργοποίησης, απαιτείται σαφής διαχωρισμός των εν λόγω εργασιών και των προσώπων που τις εκτελούν.

Άρθρο 17

Διαδικασία απενεργοποίησης

1. Η διαδικασία απενεργοποίησης ξεκινά με μέριμνα του ενδιαφερομένου και οι δαπάνες αυτής βαρύνουν τον ίδιο. Η αρμόδια οντότητα απενεργοποίησης, αφού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες απενεργοποίησης του πυροβόλου όπλου, εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του πυροβόλου όπλου (αριθμός, κατασκευαστής, μοντέλο, τύπος, διαμέτρημα, χώρα προέλευσης),

β) τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου,

γ) τις ειδικές ενέργειες, οι οποίες έλαβαν χώρα ώστε το πυροβόλο όπλο να καταστεί οριστικά ακατάλληλο για χρήση.

2. Στη συνέχεια, με ευθύνη της οντότητας απενεργοποίησης πραγματοποιείται η, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μεταφορά του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου προς την αρχή επαλήθευσης, κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας μεταφοράς από τη Διεύθυνση Ασφάλειας ή τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού του τόπου όπου λειτουργεί η οντότητα απενεργοποίησης και με τους αναγραφόμενους σε αυτήν όρους. Με ευθύνη της οντότητας απενεργοποίησης και υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται, μετά το πέρας των εργασιών του επόμενου άρθρου, και η, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μεταφορά του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου από την αρχή επαλήθευσης στην οντότητα απενεργοποίησης και μέχρι την απόδοση αυτού στον κάτοχό του.

3. Για την έκδοση της άδειας μεταφοράς, η οντότητα απενεργοποίησης υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 3009/2/23-α΄ από 31.8.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 696) δικαιολογητικά, αντίγραφο ισχύουσας άδειας, εφόσον υπάρχει, προβλεπόμενης στις διατάξεις του ν. 2168/1993 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, καθώς και αντίγραφο Βεβαίωσης Εργαστηριακού Ελέγχου της αρμόδιας Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών περί του ότι το ήδη κατεχόμενο πυροβόλο όπλο, το οποίο πρόκειται να απενεργοποιηθεί ή μέρος αυτού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια. Η εν λόγω άδεια μεταφοράς ισχύει έως έξι (6) μήνες.

Άρθρο 18

Διαδικασία επαλήθευσης

1. Η αρχή επαλήθευσης παραλαμβάνει από την οντότητα απενεργοποίησης το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο του ενδιαφερόμενου, εφόσον αυτό συνοδεύεται από τη βεβαίωση και την άδεια μεταφοράς του προηγούμενου άρθρου. Στη συνέχεια, καταχωρίζει τα σχετικά έγγραφα στο τηρούμενο από αυτή πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.072/4/68562 Σ.1346 από 1.3.2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ώστε να τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

2. Η εν λόγω αρχή επαληθεύει ότι το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, προβαίνοντας στη σήμανση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα περί του σχετικού υποδείγματος σήμανσης του Παραρτήματος ΙI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Ειδικότερα, αποτυπώνει το κοινό μοναδικό σήμα, το οποίο περιλαμβάνει το σύμβολο «EL», επίσημο διεθνή κωδικό της Χώρας μας, ως χώρας απενεργοποίησης, ως στοιχείο 2 του σχετικού υποδείγματος σήμανσης και τα τελευταία ψηφία του έτους απενεργοποίησης, ως στοιχείο 4 του ιδίου υποδείγματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης, η αρχή επαλήθευσης εκδίδει πιστοποιητικό απενεργοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, προκειμένου να χορηγηθεί στον κάτοχο του όπλου. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό απενεργοποίησης αναγράφονται τόσο στην ελληνική όσο και αγγλική γλώσσα.

3. Τα αιτήματα που υποβάλλονται διεκπεραιώνονται από την αρχή επαλήθευσης το αργότερο εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας και κατόπιν γνωστοποίησης αυτών στον αιτούντα. Μετά το πέρας των εργασιών της, η αρχή επαλήθευσης παραδίδει το απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό απενεργοποίησης στην οντότητα απενεργοποίησης. Επιπλέον, αποστέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού απενεργοποίησης στην εκδούσα την άδεια μεταφοράς αστυνομική αρχή, για την ενημέρωση του αρχείου του άρθρου 28 του ν. 2168/1993.

4. Για την παροχή των υπηρεσιών επαλήθευσης και την έκδοση του πιστοποιητικού απενεργοποίησης καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντίτιμο, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στον αριθμό των ωρών εργασίας που απαιτήθηκαν για την επαλήθευση της απενεργοποίησης πολλαπλασιαζόμενο με το κόστος της κάθε ώρας εργασίας. Για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών επαλήθευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από τον ενδιαφερόμενο, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού «Περί αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, κοστολόγησης και οικονομικής τακτοποίησης των δοσοληψιών των κλάδων των Ε.Δ.» (Β΄ 358/2000), της υπ’ αριθμ. Φ. 800/214028/Σ.3434/722015 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Κοστολόγησης» (Β΄ 129/2016) και της εκάστοτε ισχύουσας απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί κοστολόγησης/τιμολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομικής τακτοποίησης των δοσοληψιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα προβλεπόμενα στην Πάγια Διαταγή 8-15/1991/ΓΕΣ «Περί του τρόπου διαθέσεως και κοστολογήσεως υλικών-εφοδίων και παροχής υπηρεσιών σε άλλους κλάδους των Ε.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, τρίτους και ξένες αρχές» για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το 301 ΕΒ και στην υπ’ αριθμ. Φ.048.135/1/82/1271982 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού περί διαθέσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών του Ναυτικού σε τρίτους» (Β΄ 756) για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΔΝΟ/ΝΣ.

5. Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργοποίησης, επιστρέφει το όπλο στην οντότητα απενεργοποίησης, η οποία βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επαλήθευσης της απενεργοποίησης του όπλου.

Άρθρο 19

Ποινικές κυρώσεις

Όποιος απαλείφει ή παραποιεί τη σήμανση που τίθεται από την αρχή επαλήθευσης σε απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο ή επεμβαίνει στα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποίησε η οντότητα απενεργοποίησης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403, με σκοπό να επανενεργοποιήσει το συγκεκριμένο όπλο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 65 ΠΚ, αν ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια της αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα Παραρτήματα του άρθρου 28Α του ν. 2168/1993, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 14 του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ορίζεται ως οντότητα απενεργοποίησης και/ή αρχή επαλήθευσης των άρθρων 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 και υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, ακόμη και κατά τροποποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄, το σύμβολο που θα χρησιμοποιεί η εν λόγω υπηρεσία, το κόστος παροχής των υπηρεσιών επαλήθευσης και έκδοσης πιστοποιητικού απενεργοποίησης, η τηρούμενη διαδικασία επαλήθευσης και κοστολόγησης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 21

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας του ν. 2168/1993 για όπλα που κατατάσσονται στα σημεία 3 και 5 της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ως άνω νόμου που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακαλούνται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων η απόκτηση, κατοχή και οπλοφορία με πυροβόλα όπλα της εν λόγω κατηγορίας.

2. Οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας του ν. 2168/1993 για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανεξετάζονται κατά την πρώτη θεώρηση της άδειας ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι φέρουν γεμιστήρες χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων ή των δέκα (10) φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων:

α. αν ο κάτοχος/φέρων δικαιούται να κατέχει ή να φέρει πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 2168/1993 η άδεια θεωρείται·

β. αν ο κάτοχος/φέρων δεν δικαιούται να κατέχει ή να φέρει όπλο της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 2168/1993:

βα) ο γεμιστήρας, εφόσον είναι προσθαφαιρούμενος, αφαιρείται και φυλάσσεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή μέχρι δύο (2) έτη και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, ενώ η άδεια κατοχής/οπλοφορίας θεωρείται, με ρητή μνεία στο σώμα αυτής περί της χωρητικότητας του γεμιστήρα που επιτρέπεται να φέρει το πυροβόλο όπλο,

ββ) εφόσον ο γεμιστήρας είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στο πυροβόλο όπλο, ανακαλείται η άδεια κατοχής/οπλοφορίας, ενώ το πυροβόλο όπλο αφαιρείται και φυλάσσεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή μέχρι δύο (2) έτη και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993.

3. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 2168/1993, ως είχε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες ρυθμίσεις του ν. 2168/1993, ως αυτός τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 22

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993,

β) το άρθρο 23 του ν. 2168/1993,

γ) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2168/1993,

δ) κάθε αντίθετη διάταξη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 15 έως 18 που ισχύουν από την 8η Απριλίου 2016.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας Δικαιοσύνης Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.

 Νόμος 4678/2020 – ΦΕΚ 70/Α/20-3-2020

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α’ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

kaliakouda