Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενημερώνει ότι η εκπαίδευση – άσκηση των κυνηγετικών σκύλων στην ύπαιθρο, θα επιτρέπεται, από τη Δευτέρα 4/5/2020, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Υποχρεωτική αποστολή γραπτού μηνύματος.

2. Η διάρκεια εξόδου θα είναι για εύλογο χρονικό διάστημα.

3. Έξοδος από το χώρο διαμονής επιτρέπεται μετά τις 06:00. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η διακίνηση μετά τις 22:00.

4. Εντός του οχήματος θα πρέπει να επιβαίνουν το μέγιστο δύο πρόσωπα τα οποία και τα δύο θα πρέπει να έχουν αποστείλει γραπτό μήνυμα και να έχουν στην κατοχή τους το δελτίο ταυτότητας και την άδεια κυνηγίου τους.

5. Στην περίπτωση που οι σκύλοι βρίσκονται σε άλλα υποστατικά από αυτά του ιδιοκτήτη των σκύλων, τότε η παραλαβή των σκύλων θα γίνεται χωρίς οι ιδιοκτήτες των σκύλων να έρχονται σε επαφή με τα πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά.

6. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ισχύουν όλοι οι όροι των σχετικών διαταγμάτων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων.

7. Παράλληλα ισχύουν και όλοι οι όροι των σχετικών διαταγμάτων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

8. Τα πιο πάνω ισχύουν και για άλλες δραστηριότητες υπαίθρου όπως π.χ μάζεμα κάπαρης κλπ.

kaliakouda